Đại diện Bean Family đã đến dâng toàn bộ tịnh tài thu được từ tiệc Buffet chay cúng dường “Ấn tống kinh sách” đến Bổn Tự.

Hotline:

02743 844 554/ 0899 338 068
0
Zalo