MENU TIỆC BÀN 19...............1 850 000 VND

Hotline:

02743 844 554/ 0899 338 068
MENU TIỆC BÀN 19...............1 850 000 VND

MENU TIỆC BÀN 20...............2 000 000 VND

MENU TIỆC BÀN 20...............2 000 000 VND

MENU TIỆC BÀN 19...............1 850 000 VND

MENU TIỆC BÀN 19...............1 850 000 VND

MENU TIỆC BÀN 18...............1 800 000 VND

MENU TIỆC BÀN 18...............1 800 000 VND

MENU TIỆC BÀN 17...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 17...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 16...............1 900 000 VND

MENU TIỆC BÀN 16...............1 900 000 VND

MENU TIỆC BÀN 15...............1 700 000 VND

MENU TIỆC BÀN 15...............1 700 000 VND

MENU TIỆC BÀN 14...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 14...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 13...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 13...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 12...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 12...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 11...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 11...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 10 ...............1 800 000 VND

MENU TIỆC BÀN 10 ...............1 800 000 VND

MENU TIỆC BÀN 9 ...............1 600 000 VND

MENU TIỆC BÀN 9 ...............1 600 000 VND

Menu Tiệc Bàn 1.............1 380 000

Menu Tiệc Bàn 1.............1 380 000

Menu Tiệc Bàn 2...........1 400 000 VND

Menu Tiệc Bàn 2...........1 400 000 VND

Menu Tiệc Bàn 3: ............. 1 400 000 VND

Menu Tiệc Bàn 3:     .............    1 400 000 VND

Menu Tiệc Bàn 4..................1 430 000

Menu Tiệc Bàn 4..................1 430 000

Menu Tiệc Bàn 5: ............... 1 550 000 VND

Menu Tiệc Bàn 5:     ...............     1 550 000 VND

Menu Tiệc Bàn 6:..............1 700 000 VND

Menu Tiệc Bàn 6:..............1 700 000 VND

Menu Tiệc Bàn 7: ............... 1 800 000 VND

Menu Tiệc Bàn 7:     ...............     1 800 000 VND

Menu Tiệc Bàn 8................1 850 000 VND

Menu Tiệc Bàn 8................1 850 000 VND
0
Zalo